mandag 23. november 2009

Hensyn - ei vanskeleg sak

Bruken av internett i skulen har opna ei ny verd både for elevar og lærarar. Materiale er lett tilgjengeleg, undervisningsmetodane vert fleire og det er ubegrensa moglegheiter for kva ein kan finne på internettet.
Men bruken av internett fører også med seg ei rekkje lovar og reglar. Dette er ofte ikkje elevane klar over, så då er det opp til lærar å sørgje for at alt foregår etter lovverket.

Dette står det blant anna i Åndsverkslova:
"Særleg bilete har ofte vist seg å vere problematisk. Vi finn bilete på internett, kopierar dei og brukar dei i våre eigne oppgåver og prosjekt. Har vi lov til det?
Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Har to eller flere eneretten sammen, løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende"

Dette vil seie at det er personen som tar biletet som har råderett over det og bestem om det skal publiserast. Men dette gjeld ikkje om andre personar er avbilda.

I Nasjonalt regelverk om personvern står det blant anna under "Vern mot personfotografering og retten til eget bilde":

"Et bilde er en personopplysning i den grad en enkeltperson kan identifiseres (direkte eller indirekte). Publisering/offentliggjøring av bilder vil derfor kunne reguleres av personopplysningsloven i den grad dette skjer ved hjelp av elektroniske hjelpemidler og ellers omfattes av lovens virkeområde. Et eksempel her er publisering av bilder på hjemmesider. I praksis har det imidlertid vist seg at personopplysningsloven i flere tilfeller ikke kommer til anvendelse i saker som gjelder publisering av bilder, da man har ansett publiseringen for å ha et opinionsdannende formål. Se mer om grensen mellom ytringsfrihet og personvern i saker som gjelder publisering av bilder på Internett i rapportens kapittel 13.

Åndsverkloven § 45c er en personvernbestemmelse som forbyr gjengivelse eller offentliggjøring av bilder tatt av en person, med mindre det foreligger samtykke fra avbildede. I motsetning til personopplysningsloven, verner åndsverksloven også bilder av døde personer.

Det er en forutsetning at personen på bildet kan identifiseres, direkte eller indirekte, men ikke et krav om at allmennheten skal være i stand til å foreta en identifikasjon (Jongers 2006, s. 30ff)."

Når det gjeld bilete av barn er det foreldra som bestemmer.
Sjølv om det vert læraren sitt ansvar å sørgje for at dette vert følgt opp, så er det viktig at elevane er klar over at det fins slike hensyn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar